മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

precede Edit
    മുന്‍പുണ്ടാകുക, മുമ്പെ വരുന്ന


precede Edit
Verb
    be earlier in time; go back further
eg: Stone tools precede bronze tools


precede Edit
Verb
    come before
eg: Most English adjectives precede the noun they modify


precede Edit
Verb
    be the predecessor of
eg: Bill preceded John in the long line of Susan's husbands


precede Edit
Verb
    move ahead (of others) in time or space


precede Edit
Verb
    furnish with a preface or introduction
eg: She always precedes her lectures with a joke


Entries from Olam Open Database

Precede(verb)::
    മുന്‍പുണ്ടാകുക,
    അഗ്രാഗമിക്കുക,
    പുരസ്‌കരിക്കുക,
    ആദ്യമുണ്ടാകുക,
    പുരസ്കരിക്കുക,
    മുന്പേ ഉണ്ടാകുക (സംഭവിക്കുക),
    മുന്തുക,
    മുന്നിടുക,
    മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antenna, അമിലാതകം, വില്പന, മൂകാംബിക, പ്രച്ഛന്നവേഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean