മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

powder magazine Edit
    വെടിമരുന്നറ
    (n)A storehouse (as a compartment on a, warship) where weapons and ammunition are stored


powder magazine Edit
    വെടിമരുന്നറ


powder magazine Edit
Noun
    a storehouse (as a compartment on a warship) where weapons and ammunition are stored


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sorus, ചോളം, മിത്രദ്രോഹി, അളര്‍ക്കുക, ഉഴുനിലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean