മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

post mortem Edit
    ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി നടക്കുന്ന അവലോകനം
    Discussion of an event, after it has occurred


post mortem Edit
    മൃതശരീരപരിശോധന
    An examination and dissection of a dead body, to determine cause of death or the changes produced by disease


post mortem Edit
    മരിച്ചശേഷമുള്ള


postmortem Edit
Adjective
    occurring or done after death
eg: postmortem changes


postmortem Edit
Adjective
    occurring or done after death
eg: a postmortem examination to determine cause of death


postmortem Edit
Adjective
    after death or after an event
eg: a postmortem examination to determine the cause of death


postmortem Edit
Adjective
    after death or after an event
eg: the postmortem discussion of the President's TV address


postmortem Edit
Noun
    discussion of an event after it has occurred


postmortem Edit
Noun
    an examination and dissection of a dead body to determine cause of death or the changes produced by disease


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malfunction, smith, ചുള്ളിക്കമ്പ്, ഒടുവ്, വിലങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean