മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plain dealing Edit
noun
    നേര്, സത്യം, പരമാര്‍ത്ഥം, കാപട്യമില്ലാത്ത ഇടപാട്‌


Entries from Olam Open Database

Plain dealing(noun)::
    സത്യം,
    പരമാര്‍ത്ഥം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ destination, pidgin English, ആദേയ, ഇല്ലോടമ്മ, ബാഹുഭേദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean