മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pioneer Edit
    വഴിയൊരുക്കുന്നവന്‍


pioneer Edit
    പ്രഥമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശകന്‍
    Someone who helps to open up a, new line of research or technology or art


pioneer Edit
Verb
    open up an area or prepare a way
eg: She pioneered a graduate program for women students


pioneer Edit
Verb
    take the lead or initiative in; participate in the development of
eg: This South African surgeon pioneered heart transplants


pioneer Edit
Verb
    open up and explore a new area
eg: pioneer space


pioneer Edit
Noun
    someone who helps to open up a new line of research or technology or art


pioneer Edit
Noun
    one the first colonists or settlers in a new territory
eg: they went west as pioneers with only the possessions they could carry with them


Entries from Olam Open Database

Pioneer(adjective)::
    മുന്‍പില്‍ നടക്കുന്ന,
Pioneer(noun)::
    വഴിയൊരുക്കുന്നവന്‍,
    സൈന്യത്തിനു പോകാന്‍ വാഴിയോ പാലമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരാമത്തു പടയാളി,
    വഴിതെളിക്കുന്നവന്‍,
    മുന്നോടി,
    മുമ്പേ പോകുന്നവന്‍,
    പ്രഥമപ്രവര്‍ത്തകന്‍,
    അഗ്രഗാമി,
    ആദിവാസി,
    കണ്ടുപിടുത്തക്കാരന്‍,
Pioneer(verb)::
    വഴിയൊരുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chump, locution, മഞ്ഞപ്പൂന്തുകില്‍, അയ്മേനി, അണിമവുലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean