മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pen Edit
noun
    തൊഴുത്ത്, കൂട്
    An enclosure for confining livestock


pen Edit
noun
    തൂലിക, പേന
    A writing implement with a point from which ink flows


pen Edit
noun
    ശിശുക്കള്‍ക്ക് കളിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയ തടവറ
    a portable enclosure in which babies may be left to play


pen Edit
noun
    ശിശുക്കളെ നല്ലനടപ്പുശീലിപ്പിക്കുന്ന തടവറ
    a correctional institution for those convicted of major crimes


pen Edit
noun
    പെണ്‍ഹംസം, ഹംസി
    female swan


pen Edit
verb
    എഴുതുക, രചിക്കുക
    produce a literary work


Pen
    അക്ഷരജനനി, ദൂഷിക, വര്‍ണ്ണമാതാ, ലേഖനി, പേന, ശ്രീകരണം, മഷിക്കോല്‍, ആട്ടാല, മസിപഥം, മസിപ്രസു


Entries from Olam Open Database

Pen()::
    പക്ഷിത്തൂവല്‍,
    കൈപ്പടപെണ്‍അരയന്നം,
    ഹംസി,
    എഴുത്ത്‌,
    തൊഴുത്ത്‌,
Pen(noun)::
    ഭാഷാരീതി,
    പശു, ആട്‌, കോഴി മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം,
    ആല,
    തൂലിക,
    പേന,
    ലേഖിനി,
    രചനാരീതി,
    ഫൗണ്ടന്‍പെന്‍,
    കൂട്‌,
    ശിശുക്കളെ നല്ലനടപ്പുശീലിപ്പിക്കുന്ന തടവറ,
Pen(verb)::
    എഴുതുക,
    കൂട്ടിലടയ്‌ക്കുക,
    എഴുതിവയ്‌ക്കുക,
    രചിക്കുക,
    തൊഴുത്തിലാക്കുക,
    കൂട്ടില്‍ അടച്ചിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ convolve, encode, smite, അനിലജന്‍, ഒന്നിനൊന്ന്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean