മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

over confident Edit
adjective
    അമിതവിശ്വാസമുള്ള
    marked by excessive confidence
eg: so overconfident and impudent as to speak to the queen


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ panorama, puerile, അന്തര്‍വ്വത്നി, ബ്രഹ്മാദാരു, വാഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean