മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

not at all Edit
    തീരെയില്ല, ഒട്ടുമില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല


not at all Edit
Interjection
    polite response to a thank you


Entries from Olam Open Database

Not at all()::
    അശേഷം ഇല്ല,
Not at all(idiom)::
    ഒരിക്കലുമില്ല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arraign, proximity, അര്‍ദ്ധസത്യം, അരക്കല്‍, ആര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean