മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

negotiation Edit
    കൂടിയാലോചന, ഇടപാടുചെയ്യല്‍


negotiation Edit
Noun
    a discussion intended to produce an agreement
eg: the buyout negotiation lasted several days


negotiation Edit
Noun
    the activity or business of negotiating an agreement; coming to terms


Entries from Olam Open Database

Negotiation()::
    കൊടുക്കല്‍വാങ്ങല്‍,
    കൂടിയാലോചന,
    കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങല്‍,
    വിലപേശല്‍,
Negotiation(noun)::
    മദ്ധ്യസ്ഥത സംസാരിക്കല്‍,
    കൂടിയാലോചന,
    സന്ധിസംഭാഷണം,
    ഇടപാടുചെയ്യല്‍,
    പരസ്‌പരാലോചന,
    ക്രയവിക്രയം,
    ഉടമ്പടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insatiable, optimism, rubble, centilitre, പ്രാജേശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean