മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mike Edit
    ഉച്ചഭാഷിണി


mike Edit
Noun
    device for converting sound waves into electrical energy


Entries from Olam Open Database

Mike(noun)::
    ഉച്ചഭാഷിണി,
    ഉച്ചാഭാഷിണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phrenology, recuperation, balmy, അണ്‍, യന്ത്രണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean