മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

legible Edit
    വായിക്കത്തക്ക, തെളിഞ്ഞ


legible Edit
Adjective
    (of handwriting, print, etc.) capable of being read or deciphered
eg: legible handwriting


Entries from Olam Open Database

Legible()::
    സ്പഷ്ടമായ,
Legible(adjective)::
    തെളിഞ്ഞ,
    സ്‌പഷ്‌ടാക്ഷരമായ,
    സ്‌പഷ്‌ടമായ,
    വായിക്കത്തക്ക,
    പ്രയാസമില്ലാതെ വായിക്കാവുന്ന,
    സുവ്യക്തമായ,
Legible(noun)::
    വായിക്കത്തക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ send off, അപഗരം, മദരാഗന്‍, രമാപ്രിയം, കാശി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean