മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

incommunicative Edit
    ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താത്ത, മൗനിയായ


incommunicative Edit
Adjective
    not inclined to talk or give information or express opinions


Entries from Olam Open Database

Incommunicative(adjective)::
    ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താത്ത,
    മൗനിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compost, feeble, ബുന്ന്, യാമ്യ, മാണ്ഡൂക്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean