മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

in short Edit
    ചുരക്കത്തില്‍, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്‍
    In a concise manner; in a few words


in short Edit
Adverb
    in a concise manner; in a few words


Entries from Olam Open Database

In short()::
    ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍,
In short(adverb)::
    ചുരുക്കത്തില്‍,
    ചുരുക്കരൂപത്തില്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിവിളക്ക്, അര്‍ദ്ധകൃത, അരണബുദ്ധി, അനുദ്ഭട, ആയിരക്കിരണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean