മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

in order to Edit
    അതിനായി, അങ്ങിനെ ചെയ്യാനായി
    With the objective of; in order, to achieve


in order to Edit
Phrase
    with the objective of; in order to achieve


Entries from Olam Open Database

In order to(adjective)::
    അങ്ങനെ ചെയ്യാനായി,
    അതിനായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prorogue, van, അവസര്‍ഗ്ഗം, പിനച്ചില്‍, താന്ത്രികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean