മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

house mate Edit
    ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നവഉ


housemate Edit
Noun
    someone who resides in the same house with you


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doom, pedagogical, അധര്‍മ്മ്യ, വിങ്ങല്‍, മാഘി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean