മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hermaphrodite Edit
    ആണോ പെണ്ണോ അല്ലാത്ത വ്യക്തി, ദ്വിലിംഗജീവി
    Of animal or plant;, having both male female reproductive organs


hermaphrodite Edit
Adjective
    of animal or plant; having both male female reproductive organs


hermaphrodite Edit
Noun
    one having both male and female sexual characteristics and organs; at birth an unambiguous assignment of male or female cannot be made


hermaphrodite
    തൃതീയപ്രകൃതി


Entries from Olam Open Database

Hermaphrodite()::
    സ്‌ത്രീ പുരുഷ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളോ വസ്‌തുവോ,
Hermaphrodite(noun)::
    ദ്വിലിംഗജീവി,
    സ്‌ത്രീപുരുഷഗുണങ്ങളുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ camaraderie, johnny, quicken, sit, anandrous


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean