മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

goodwill Edit
    ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സല്‍പേര്, അതിന്റെ ജനപ്രീതിയുടെ, മൂല്യം
    an intangible asset valued according to the advantage or reputation, a business has acquired (over and above its tangible assets)


goodwill Edit
    സൗമനസ്യം, ദയ


goodwill Edit
Noun
    (accounting) an intangible asset valued according to the advantage or reputation a business has acquired (over and above its tangible assets)


goodwill Edit
Noun
    the friendly hope that something will succeed


goodwill Edit
Noun
    a disposition to kindness and compassion


good will Edit
Noun
    a disposition to kindness and compassion


good will Edit
Noun
    (accounting) an intangible asset valued according to the advantage or reputation a business has acquired (over and above its tangible assets)


good will Edit
Noun
    the friendly hope that something will succeed


Entries from Olam Open Database

Goodwill(noun)::
    സൗമനസ്യം,
    ദയ,
    അവ്യാജമായ സന്നദ്ധത,
    ഉദ്ധേശ്യം,
    ഒരു ബിസിനസിന്റേയോ കടയുടേയോ പ്രസ്‌തിയുടേയും ജനപ്രീതിയുടേയു മൂല്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hello, pillory, വെണ്‍മാടം, ഇറക്കം, പ്യായനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean