മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gas engine Edit
    കല്ക്കരിഗ്യാസ്കൊണ്ടു നടത്തുന്ന യന്ത്രം


gas engine Edit
Noun
    an internal-combustion engine similar to a gasoline engine but using natural gas instead of gasoline vapor


Entries from Olam Open Database

Gas engine(noun)::
    കല്‍ക്കരിഗ്യാസുകൊണ്ടു നടത്തുന്ന യന്ത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acme, aural, ഗ്രീവി, ശിക്കാരി, open up


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean