മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gambol Edit
    തുള്ളിക്കളിക്കുക, തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക


gambol Edit
Noun
    gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement


gambol Edit
Verb
    play boisterously


Entries from Olam Open Database

Gambol(verb)::
    നൃത്തം വയ്ക്കുക,
    തുള്ളുക,
    കളിക്കുക,
    ക്രീഡിക്കുക,
    തുള്ളിക്കളിക്കുക,
    തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grazier, ആമ്നായമൂര്‍ത്തി, ആരക്ഷകന്‍, ഇളമീന്ന്, ഞകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean