മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

frequency Edit
    ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ ദോലന നിരക്ക്, ആവര്‍ത്തനം


frequency Edit
Noun
    the number of occurrences within a given time period
eg: the frequency of modulation was 40 cycles per second


frequency Edit
Noun
    the number of occurrences within a given time period
eg: the frequency of his seizures increased as he grew older


frequency Edit
Noun
    the ratio of the number of observations in a statistical category to the total number of observations


frequency Edit
Noun
    the number of observations in a given statistical category


Entries from Olam Open Database

Frequency()::
    ആവൃത്തി,
    അടുത്തടുത്തുവരുന്ന സ്ഥിതി,
    ഒരു വര്‍ഗ്ഗത്തിലുകള്‍പ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം,
Frequency(noun)::
    കന്പനം,
    തരംഗദൈര്‍ഘ്യം,
    ആവര്‍ത്തനം,
    ലഘു ഇടവേളകളോടെ ആവര്‍ത്തിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ burnish, enzyme, fascimile, shawl, അടര്‍പ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean