മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fleet Edit
    വേഗത്തില്‍ പോകുന്ന, വേഗതയുള്ള


fleet Edit
    കപ്പല്‍പ്പട, പക്ഷിക്കൂട്ടം


fleet Edit
Adjective
    moving very fast
eg: fleet of foot


fleet Edit
Adjective
    moving very fast
eg: the fleet scurrying of squirrels


fleet Edit
Noun
    group of aircraft operating together under the same ownership


fleet Edit
Noun
    group of motor vehicles operating together under the same ownership


fleet Edit
Noun
    a group of steamships operating together under the same ownership


fleet Edit
Noun
    a group of warships organized as a tactical unit


fleet Edit
Verb
    move along rapidly and lightly; skim or dart


fleet Edit
Verb
    disappear gradually


Entries from Olam Open Database

Fleet(adjective)::
    വേഗതയുള്ള,
    വേഗത്തില്‍ പോകുന്ന,
    ചടുലമായ,
    ചുറുചുറുക്കുള്ള,
Fleet(noun)::
    കപ്പല്‍പ്പട,
    വിമാനക്കൂട്ടം,
    പക്ഷിക്കൂട്ടം,
    മോട്ടോര്‍ കാര്‍ക്കൂട്ടം,
    കപ്പല്‍സൈന്യം,
    യുദ്ധനൗകാഗണം,
    നാവികശക്തി,
    വാഹനക്കൂട്ടം,
    വാഹനാവലി,
Fleet(verb)::
    അതിവേഗമായും നിശ്ശബ്‌ദമായും നീങ്ങുക,
    കപ്പല്‍പട,
    കപ്പല്‍നിര,
    പക്ഷിക്കൂട്ടംവേഗതയുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circumspect, sleazy, പ്രാംഗണം, ചെന്താര്‍, മിടല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean