മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fat head Edit
    വിഡ്ഢി, മണ്ടന്‍ , മൂഢന്‍
    A man who is a stupid incompetent fool


fathead Edit
Noun
    a man who is a stupid incompetent fool


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cricket, degustation, mult, palladium, മണ്ഠം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean