മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

falsies Edit
    ചെറിയ സ്തനങ്ങലെ വലുതാക്കി കാണിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ സ്തനഅങങള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carrion, hell, van, അത്യാശ, അളുമ്പുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean