മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

enjoin Edit
    ആജ്ഞാപിക്കുക, നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക


enjoin Edit
Verb
    issue an injunction


enjoin Edit
Verb
    give instructions to or direct somebody to do something with authority


Entries from Olam Open Database

Enjoin(verb)::
    കല്‌പിക്കുക,
    അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുക,
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക,
    ആജ്ഞാപിക്കുക,
    നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക,
    ആധികാരികമായി ആവശ്യപ്പെടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ champion, jumble, phrenology, അഞ്ചാല്‍, ഇരമ്മദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean