മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

double dealing Edit
    ചതി, വഞ്ചന, കബളിപ്പിക്കല്‍


Entries from Olam Open Database

Double dealing(noun)::
    ചതി,
    വഞ്ചന,
Double dealing(verb)::
    കബളിപ്പിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയഃപ്രതിമ, അപീനസം, അശ്മാരോഹണം, അനാകൂല, ആണ്ടാള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean