മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dollop Edit
    ആകൃതിയില്ലാത്ത കഷണം


dollop Edit
Noun
    a small measure (usually of food)


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ discredit, അനാശക, അനിസ്ളാമിക, അഭ്രമു, അവിരള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean