മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disprove Edit
verb
    തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കുക, ഖണ്ഡിക്കുക


disprove Edit
verb
    അപ്രമാണീകരിക്കുക
    prove to be false
eg: The physicist disproved his colleagues' theories


Entries from Olam Open Database

Disprove(verb)::
    തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കുക,
    ഖണ്‌ഡിക്കുക,
    അപ്രമാണീകരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ durbar, fault, wreak, വാതപോതം, അനിരുദ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean