മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disintegrate Edit
    വിയോജിപ്പിക്കുക, ശിഥിലമാക്കുക, ഭിന്നമാക്കുക


disintegrate Edit
Verb
    break into parts or components or lose cohesion or unity
eg: The material disintegrated


disintegrate Edit
Verb
    break into parts or components or lose cohesion or unity
eg: the group disintegrated after the leader died


disintegrate Edit
Verb
    cause to undergo fission or lose particles


disintegrate Edit
Verb
    lose a stored charge, magnetic flux, or current
eg: the particles disintegrated during the nuclear fission process


Entries from Olam Open Database

Disintegrate()::
    വിഘടിപ്പിക്കുക,
    അണുവിഭജനം നടക്കുക,
Disintegrate(verb)::
    ശിഥിലമാകുക,
    ചെറുകഷണങ്ങളാക്കുക,
    ഭിന്നിപ്പിക്കുക,
    ജീര്‍ണ്ണിക്കുക,
    വിയോജിപ്പിക്കുക,
    ശിഥിലമാക്കുക,
    ഭിന്നമാക്കുക,
    നുറുക്കുക,
    ധൂളിയാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inhume, unacknowledged, ഫലഹി, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ഉയര്‍ത്തുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean