മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

diaper Edit
    ശിശുക്കളുടെ മലമൂത്രാദികളിള്‍ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തുടകള്‍ക്കിടയില്‍ വെയ്ക്കുന്ന തുണി


diaper Edit
Noun
    garment consisting of a folded cloth drawn up between the legs and fastened at the waist; worn by infants to catch excrement


diaper Edit
Noun
    a fabric (usually cotton or linen) with a distinctive woven pattern of small repeated figures


diaper Edit
Verb
    put a diaper on a baby


Entries from Olam Open Database

Diaper(noun)::
    ചിത്രാലങ്കാരമുള്ള വസ്‌ത്രം,
    ആര്‍ത്തവസംബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂവാല,
    കുട്ടികളുടെ മലമൂത്രമാര്‍ജ്ജനത്തിനുള്ള ഉടുതുണിത്തൂവാല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sinecure, അക്ഷം, അനര്‍ഗ്ഗള, ആഘട്ടകം, വരേണ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean