മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dead language Edit
    മൃതഭാഷ, ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ
    A language that is no longer, learned as a native language


dead language Edit
Noun
    a language that is no longer learned as a native language


Entries from Olam Open Database

Dead language(noun)::
    മൃതഭാഷ,
    പ്രയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ,
    പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ esculent, god speed, അശീര്യ, ചരിതാര്‍ത്ഥ, ഛന്ദസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean