മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cullion Edit
    നിന്ദ്യന്‍, നീചന്‍


cullion Edit
Noun
    a mean wretch; a base fellow


Entries from Olam Open Database

Cullion(noun)::
    നിന്ദ്യന്‍,
    നീചന്‍,
    വഷളന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ouline, period, ബാലപാശ്യ, മൗസല, മീറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean