മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cosmic Edit
    പ്രപഞ്ചസംബന്ധിയായ, ജഗദ്വീഷകമായ


cosmic Edit
Adjective
    of or from or pertaining to or characteristic of the cosmos or universe
eg: cosmic laws


cosmic Edit
Adjective
    of or from or pertaining to or characteristic of the cosmos or universe
eg: cosmic catastrophe


cosmic Edit
Adjective
    of or from or pertaining to or characteristic of the cosmos or universe
eg: cosmic rays


cosmic Edit
Adjective
    inconceivably extended in space or time


Entries from Olam Open Database

Cosmic(adjective)::
    പ്രപഞ്ചസംബന്ധിയായ,
    ജഗദ്വിഷയകമായ,
    പ്രാപഞ്ചികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fact, pole axe, tempo, അതിരഭസ്, അസുനാഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean