മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cooly Edit
    കൂലിക്കാരന്‍


cooly Edit
Noun
    (ethnic slur) an offensive name for an unskilled Asian laborer


cooly
    വ്രാതീനന്‍, അവക്രീതന്‍, മുന്നായ്മക്കാര്‍, കൂലിക്കാരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍വ്വാംഗന്‍, അന്തരായാമം, പുണ്യതീര്‍ത്ഥം, കാപ്പിയം, കുരളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean