മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

concede Edit
    സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക


concede Edit
Verb
    admit (to a wrongdoing)


concede Edit
Verb
    be willing to concede


concede Edit
Verb
    give over; surrender or relinquish to the physical control of another


concede Edit
Verb
    acknowledge defeat
eg: The candidate conceded after enough votes had come in to show that he would lose


Entries from Olam Open Database

Concede()::
    സമ്മതിക്കുക,
    അനുവദിക്കുക,
    വിട്ടുകൊടുക്കുക,
    ഇളവു ചെയ്യുക,
Concede(verb)::
    സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക,
    വിട്ടുകൊടുക്കുക,
    വഴങ്ങുക,
    സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുക,
    ശരിയാണെന്നു സമ്മതിക്കുക,
    ശരിവയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടുക്കളത്തോട്ടം, അര്‍ജ്ജകം, അംഗുലിഫല, ഭുവാഹനന്‍, മയങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean