മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

co axial Edit
adjective
    ഒരേ അച്ചുതണ്ടോടുകൂടിയ


coaxial Edit
adjective
    ഒരേ അച്ചുതണ്ടോടുകൂടിയ
    having a common axis


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atomy, compatibility, outbreak, അരന്മന, വടവൃക്ഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean