മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

christmas eve Edit
    ക്രിസ്മസ്സിനു തലേദിവസത്തെ സായാഹനം


Christmas Eve Edit
Noun
    the day before Christmas


Entries from Olam Open Database

Christmas eve(noun)::
    ക്രിസ്‌തുമസിന്‍ തലേദിവസത്തെ സായാഹ്നം,
    ക്രിസ്‌മസ്സിനു തലേദിവസം,
    ഡിസംബര്‍ 24-ലെ സായാഹ്നം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capitation, recruiter, scorch, അവന്തിക, അക്ടപതിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean