മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chord Edit
    ഒരു വൃത്തത്തിന്‍രെ പരിധിയിലെ രണ്ടു ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഋജുരേഘ


chord Edit
    വീണക്കമ്പി, തന്ത്രി


chord Edit
Noun
    a straight line connecting two points on a curve


chord Edit
Noun
    a combination of three or more notes that blend harmoniously when sounded together


chord Edit
Verb
    play chords on (a string instrument)


chord Edit
Verb
    bring into consonance, harmony, or accord while making music or singing


Entries from Olam Open Database

Chord(noun)::
    വീണക്കന്പി,
    രണ്ടുബിന്ദുക്കളെ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്ന നേര്‍വര,
    വീണയുടെ തന്ത്രി,
    വീണക്കമ്പി,
    തന്ത്രി,
    ഞാണ്‍,
    ശബ്‌ദലയം,
    ചരട്‌,
    സ്വരമേളം,
    പൊക്കിള്‍ക്കൊടി,
    സ്വരൈക്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coagulate, denizen, അവചാരം, ആണിദ്വാരം, ഗജരിപു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean