മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cheek by jowl Edit
    ഐകമത്യത്തോടുകൂടി


cheek by jowl Edit
Adverb
    in close proximity
eg: the houses were jumbled together cheek by jowl


Entries from Olam Open Database

Cheek by jowl(idiom)::
    പരസ്‌പരം വളരെ അടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tricycle, അമൂലസംഖ്യ, അഭ്യുല്‍പതനം, മന്ത്രകാരന്‍, ക്ലപിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean