മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

charnel house Edit
    മരിച്ചവരുടെ ദേഹങ്ങളോ അസ്ഥികളോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലം


charnel house Edit
Noun
    a vault or building where corpses or bones are deposited


Entries from Olam Open Database

Charnel house(noun)::
    മരിച്ചവരുടെ ദേഹങ്ങളോ അസ്ഥികളോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ duet, ഇരമ്പം, ബുധമതം, പെറ്റം, പെരിച്ചാഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean