മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chain reactor Edit
    അണുശക്തിനിര്‍മ്മാണ യന്ത്രസംവിധാനം


chain reactor Edit
Noun
    a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy


Entries from Olam Open Database

Chain reactor(noun)::
    അണുശക്തി നിര്‍മ്മാണ യന്ത്ര സംവിധാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ faint, flying squad, unloose, അതായുസ്സ്, അന്വാസിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean