മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

catch hold of Edit
    മുറുകെപ്പിടിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Catch hold of(verb)::
    മുറുകെപ്പിടിക്കുക,
    പിടികൂടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആറുകാല്ക്കട്ടില്‍, മയണന്‍, മൃഗപതി, പണ്ടികശാല, foreland


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean