മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

carve Edit
    രൂപംകൊത്തുക, ചിത്രം കൊത്തുക


carve Edit
Verb
    form by carving
eg: Carve a flower from the ice


carve Edit
Verb
    engrave or cut by chipping away at a surface
eg: carve one's name into the bark


carve Edit
Verb
    cut to pieces
eg: Father carved the ham


Entries from Olam Open Database

Carve(verb)::
    രൂപം കൊത്തുക,
    ശില്‍പമോ ഛായാചിത്രമോ ശിലാലേഖനമോ രചിക്കുക,
    ചിത്രം കൊത്തുക,
    ഛേദിക്കുക,
    ചെറുതുണ്ടുകളാക്കുക,
    പ്രതിമ നിര്‍മ്മിക്കുക,
    മുറിക്കുക,
    കൊത്തുപണി ചെയ്യുക,
    വേവിച്ച ഇറച്ചി അരിഞ്ഞു പകുക്കുക,
    ചിത്രീകരിക്കുക,
    രൂപം കൊത്തുക,
    ചിത്രം കൊത്തുക,
    കൊത്തുപണിചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scorch, അപച്ഛത്ര, വൈനയിക, പവിഴമല്ലിക, പരികീര്‍ത്തനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean