മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

call off Edit
    റദ്ദാക്കുക


call off Edit
Verb
    postpone indefinitely or annul something that was scheduled
eg: Call off the engagement


call off Edit
Verb
    give the calls (to the dancers) for a square dance


Entries from Olam Open Database

Call off(verb)::
    റദ്ദാക്കുക,
    നിര്‍ത്തുക,
    വേണ്ടെന്നുവെക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rheum, അതിപരാക്രമം, അജമോജ, അജാതവൈരി, പ്രിയോക്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean