മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cad Edit
    മര്യാദയില്ലാത്തവന്‍, ധിക്കാരി, നീചന്‍


CAD Edit
    കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകല്‍പനചെയ്യുന്നത്


cad Edit
Noun
    someone who is morally reprehensible


CAD Edit
Noun
    software used in art and architecture and engineering and manufacturing to assist in precision drawing


CAD Edit
Noun
    the basic unit of money in Canada


Entries from Olam Open Database

Cad()::
    കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എയ്‌ഡഡ്‌ ഡിസൈനിംഗ്‌,
Cad(noun)::
    മര്യാദയില്ലാത്തവന്‍,
    ധിക്കാരി,
    നീചന്‍,
    കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍, യന്ത്രങ്ങള്‍, പാലങ്ങള്‍, കെട്ടിടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി,
    കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എയ്‌ഡഡ്‌ ഡിസൈന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ darg, അകൃതവേദി, പ്രസ്ഥദേശം, കേയൂരം, താപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean