മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

buxom Edit
    നല്ല ശരീരപുഷ്ടിും അഴകുമുള്ള


buxom Edit
Adjective
    (of a woman's body) having a large bosom and pleasing curves


buxom Edit
Adjective
    (of a female body) healthily plump and vigorous
eg: a generation ago...buxom actresses were popular


Entries from Olam Open Database

Buxom(adjective)::
    നല്ല ശരീര പുഷ്‌ടിയും അഴകുമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beaten, nimbus, retrench, അവവ്, ഭരതാവനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean