മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bust up Edit
    പൊട്ടിത്തെറിക്കുക
    Smash or break forcefully


bust up Edit
Verb
    smash or break forcefully


Entries from Olam Open Database

Bust up(verb)::
    പൊട്ടിത്തെറിക്കുക,
    തകരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foul, tension, പ്രേതാവസം, മര്‍മ്മത്രം, അധീശാധികാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean