മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brow beat Edit
    രൂക്ഷമായി നോക്കുക, ഭയപ്പെടുത്തുക


browbeat Edit
Verb
    be bossy towards


browbeat Edit
Verb
    discourage or frighten with threats or a domineering manner; intimidate


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിപത്രകം, ഭൂരിശ്രവസ്സ്, ഷോദല്‍, വരിക്കുക, അപലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean