മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

break down Edit
    തകര്‍ക്കുക, തകരുക


break down Edit
Verb
    make ineffective
eg: Martin Luther King tried to break down racial discrimination


break down Edit
Verb
    make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features


break down Edit
Verb
    lose control of one's emotions


break down Edit
Verb
    stop operating or functioning
eg: The bus we travelled in broke down on the way to town


break down Edit
Verb
    fall apart
eg: Negotiations broke down


break down Edit
Verb
    cause to fall or collapse


break down Edit
Verb
    separate (substances) into constituent elements or parts


break down Edit
Verb
    collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack


breakdown Edit
Noun
    the act of disrupting an established order so it fails to continue
eg: his warning came after the breakdown of talks in London


breakdown Edit
Noun
    a mental or physical breakdown


breakdown Edit
Noun
    a cessation of normal operation
eg: there was a power breakdown


breakdown Edit
Noun
    an analysis into mutually exclusive categories


Entries from Olam Open Database

Break down(noun)::
    വണ്ടി മറിയല്‍,
    പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്‌ക്കല്‍,
Break down(verb)::
    തകര്‍ക്കുക,
    വിശ്ലേഷിക്കുക,
    നിശ്ചലമാവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abused, discommode, escalator, malapropos, cheek by jowl


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean