മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blood poisoning Edit
    രക്തത്തില്‍ വിഷം കലരല്‍


blood poisoning Edit
Noun
    invasion of the bloodstream by virulent microorganisms from a focus of infection


Entries from Olam Open Database

Blood poisoning()::
    രക്തത്തില്‍ വിഷം കലരല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവതുംഗ, അകഞ്ചുകിത, വിരൂപ, മാറ്റാര്‍, മൂഷികരഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean