മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

black magic Edit
noun
    ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം, ദുര്‍മന്ത്രവാദം,കൂടോത്രം
    the belief in magical spells that harness occult forces or evil spirits to produce unnatural effects in the world


blackmagic
    ആഭിചാരം


Entries from Olam Open Database

Black magic(noun)::
    ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം,
    ആഭിചാരപ്രയോഗം,
    ദുര്‍മ്മന്ത്രവാദം,
    കൂടപത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cellophane, sixfold, ആശ്വയുജം, അമിഴുക, അകാലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean